1 Rekisterinpitäjä

  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
    Porkkalankatu 1
    00018 Helsinki 

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Juhani Karjasilta, juhani.karjasilta(at)ilmarinen.fi tai puh. 010 284 2323

3 Rekisterin nimi

Työhuone Pasilan asiakas- ja käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Ilmarisen oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen, kuten palveluun rekisteröitymiseen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on Ilmarisen ja asiakkaan välisen suhteen hoitaminen (ml. uutiskirje), ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Ilmarisen ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös Ilmarisen ja sen yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja Työhuone Pasilan asiakkaista ja tilan käyttäjistä:

Asiakkaat

  • nimi, yritys, henkilötunnus
  • yhteystiedot; puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • suoramarkkinointikielto ja/tai -suostumus

Asiakkaan vieraat/käyttäjät

  • nimi
  • yhteystiedot; puhelinnumero, sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääsääntöisesti Työhuone Pasilan asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen tai palvelun käytön yhteydessä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ilmarinen ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti mm. Ilmarisen yhteistyökumppaneille mielipide- ja markkinointitutkimustarkoituksiin tai suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Ilmarinen voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Ilmarisen suoramarkkinointirekistereihin.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Työhuone Pasilassa on kamera- ja kulunvalvonta. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista tulevat säilytysajat. Ilmarisella on laadittuna arkistointilomake tietojen säilytysajoista.

10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.